pro vaše pohodlí...


Změny v oblasti DPH od 1.1.2008 ve fakturaci

26.04.2008 16:24

 

1. Změny v oblasti DPH ve fakturaci obecně

     1.1. Změna snížené sazby DPH

-          od 1.1.2008 se snížená sazba DPH zvyšuje na 9%

-          seznam zboží podléhajícího snížené sazbě se nemění

-          změna ve službách podléhajících snížené sazbě viz bod 2.)

-          při vystavování dobropisů se použije stejná sazba DPH jako u původního plnění!

      (nutno vždy požádat účtárnu o otevření daňové třídy s 5%)

2.      Změny v sazbách DPH u fakturace montáží EZS

Sazby DPH u montáží EZS závisí na prostorách, kde je montáž prováděna:

2.1.    Montáž EZS spojená se změnou nebo opravou dokončené stavby  §48 – snížená sazba DPH

-          při poskytnutí montážních prací spojených se změnou (návtavba, přístavba, stavební úprava) dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem nebo v souvislosti s opravou těchto staveb  se uplatní snížená sazba daně (opravou se rozumí i údržba)

-          jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená  sazba daně jen u prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení

 pro účely zákona se rozumí:

a)      bytovým domem – stavba pro bydlení, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům trvalého bydlení a je k tomuto účelu určena

b)      rodinným domem – stavba pro bydlení, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavků rodinného bydlení a je k tomu určena

c)      bytem – soubor místností popř. místnost, která splňuje požadavky na trvalé bydlení

      2.2. Montáž EZS do staveb pro sociální bydlení  § 48a – snížená sazba DPH

-            u montážních prací spojených s výstavbou, změnou vymezenou stavebním zákonem a opravou staveb pro sociální bydlení, a to včetně jejich příslušenství,  se uplatní snížená sazba DPH 9% (včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se stavebními a montážními pracemi do těchto staveb jako jejich součást zabudují nebo zamontují)

-          stavbami pro sociální bydlení se rozumí:

a)      byt pro sociální bydlení,  kde celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2

b)      rodinný dům pro sociální bydlení, kde celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2

c)      bytový dům pro sociální bydlení, kde nejsou jiné byty, než byty pro sociální bydlení

d)      ubytovací zařízení pro příslušníky bezpečnostních sborů a státní zaměstnance

e)      zařízení sociálních služeb dle zákona o sociálních službách

f)       školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle zákona o této výchově

g)      internáty škol zřízených pro žáky se zdravotním postižením dle školského zákona

h)      kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku

i)        zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a výkon pěstounské péče dle zákona o      sociálně-právní ochraně dětí

j)        speciální lůžková zařízení hospicového typu

       -      podrobnější informace k pojmům a) až c) jsou uvedeny ve výkladu MF ze 16.11.07,  který

              je ke sdělení připojen níže

-            za správnost zdanění dodávky odpovídá dodavatel,  který musí doložit, že se jedná o dodávku pro sociální bydlení – žádám o doplnění nových podmínek charakteru budovy do předávacího protokolu, lze také formou čestného prohlášení odběratele uvádějícího charakter budovy

2.3. Montáž EZS do ostatních prostor – základní sazba DPH

-          u montáže a opravy EZS do ostatních prostor bude veškeré plnění v základní sazbě daně

—————

Zpět