pro vaše pohodlí...


Vyjádření UOOU k provozování kamerových systémů

25.04.2008 08:14

Úřad pro ochranu osobních údaju
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz

STANOVISKO č. 1/2006
leden 2006

Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů,
pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou
v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů,
případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s
určitým jednáním.

Samotné kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování údajů ve smyslu
§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. To však nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů,
zejména ustanovení občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany osobnosti.

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními
údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat
konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek
umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze
snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky
(zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji
je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory,
které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním.

Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné:

a) v rámci plnění úkolů uložených zákonem (např. Policii České republiky); v těchto
případech je třeba dbát ustanovení příslušného zákona,

b) dále je toto možné na základě řádného souhlasu subjektu údajů; to však je prakticky
realizovatelné ve velmi omezených případech, kdy je možné jednoznačně vymezit okruh
osob nacházejících se v dosahu kamery,

c) užití kamerového systému však je možné i bez souhlasu subjektu údajů s využitím
ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.; přitom je však nutno respektovat
podmínky uvedené sub 4.

Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením:

a) Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je
možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou
cestou (např. majetek je možno chránit před odcizením uzamčením místnosti). Dále je
vyloučeno užití kamerového systému v prostorách určených k ryze soukromým úkonům
(např. toalety, sprchy). Je ovšem možné řešení, kdy subjekt údajů má na výběr z alternativ
(např. lze monitorovat prostory šatny plaveckého stadionu za předpokladu, že je vymezen
prostor pro převlékání, který není kamerami sledován).

b) Specifikace sledovaného účelu. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování
záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např.
ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se
zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce.
Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem,
např. boj proti pouliční kriminalitě.

c) Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla
přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového
systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin,
pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující
několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů policejním orgánem podle zvláštního zákona, a
po uplynutí této doby vymazána. Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by
měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému
oprávněnému subjektu.

d) Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů,
na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou,
zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním - viz § 13 zákona č. 101/2000
Sb.

e) Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován
(např. nápisem umístěným v monitorované místnosti), viz § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000
Sb., nejde-li o uplatnění zvláštních práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

f) Je třeba garantovat další práva subjektu údajů, zejména právo na přístup ke zpraco-
vávaným datům a právo na námitku proti jejich zpracování, viz § 1 zákona č. 101/2000 Sb.

g) Zpracování osobních údajů je třeba registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
nejde-li o uplatnění zvláštního práva či povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, viz §
18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

Poznámka: Výše uvedený dokument včetně doplňujících materiálů k problematice provozování
kamerových systémů je dostupný na internetové adrese Úřadu https://www.uoou.cz v rubrikách Názory
Úřadu a Registr.

—————

Zpět